Warunki korzystania z NFT

Warunki korzystania z NFT

Odkryj warunki naszych NFT

WPROWADZANIE


Zaktualizowano: 9 lutego 2022 r.

Niniejsze Warunki dotyczące przedmiotów kolekcjonerskich opartych na technologii Blockchain („Warunki”) określają warunki mające zastosowanie do przedmiotów kolekcjonerskich (zgodnie z definicją poniżej) udostępnianych przez Dragonbane Creation w dowolny sposób, za pośrednictwem jednej lub kilku witryn internetowych, aplikacji mobilnych lub innych platform obsługiwanych przez Tworzenie Dragonbane lub przez inny mechanizm dostarczania. Nabywając, akceptując, używając lub przekazując dowolny niewymienny cyfrowy token oparty na blockchain („NFT”) udostępniony przez Dragonbane Creation lub używając dowolnej powiązanej zawartości kolekcjonerskiej lub związanej z przedmiotami kolekcjonerskimi w dowolnym celu, zgadzasz się na związanie się tymi Semestry.

1. DEFINICJE


1.1 KOLEKCJE

Każde NFT udostępniane przez Dragonbane Creation jest powiązane z pewnymi cyfrowymi dziełami autorstwa lub inną zawartością, niezależnie od tego, czy są chronione prawem autorskim, czy też podlegają prawu autorskiemu, i niezależnie od formatu, w jakim którekolwiek z powyższych zostało udostępnione. Treści związane z przedmiotami kolekcjonerskimi są oddzielone od powiązanych NFT i nie są sprzedawane ani w inny sposób przekazywane użytkownikowi, ale są licencjonowane zgodnie z niniejszymi Warunkami. „Kolekcja” obejmuje odpowiednią NFT i prawa licencyjne przyznane zgodnie z niniejszymi Warunkami w odniesieniu do Treści związanych z Kolekcjonerstwem.

1.2 LICENCJA OGÓLNA

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, tak długo, jak jesteś właścicielem odpowiedniego NFT, Dragonbane Creation udziela Ci ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji w ramach wszelkich praw autorskich należących do Dragonbane Creation do wyświetlania i wykonać Treści związane z kolekcjonowaniem.

1.3. INNE PRAWA LICENCJI

1.3.1 WYKONYWANIE INNYCH LICENCJI

Nie istnieją żadne inne prawa licencyjne, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do jakichkolwiek Treści związanych z kolekcjonowaniem lub jakichkolwiek ich dzieł pochodnych, a żadne prawa licencyjne nie są udzielane na podstawie jakiegokolwiek patentu, praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub innej własności intelektualnej lub zastrzeżonej prawa innego niż jakiekolwiek prawa autorskie posiadane lub kontrolowane przez odpowiedniego Właściciela praw. Dzieje się tak, nawet jeśli korzystanie z jakichkolwiek praw licencyjnych przyznanych w niniejszym dokumencie byłoby uniemożliwione, sfrustrowane lub osłabione bez takiej licencji. Bez ograniczania powyższego, licencje przyznane w niniejszym dokumencie nie dają prawa do:korzystać z jakichkolwiek praw licencyjnych przyznanych w niniejszym dokumencie w jakikolwiek sposób, który skutkuje bezpośrednim lub pośrednim wynagrodzeniem, korzyścią finansową lub zyskiem handlowym jakiegokolwiek rodzaju dla Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej, niezależnie od tego, czy jest to obecnie realizowane, czy ma być dostarczone w przyszłości i niezależnie od charakteru z tego (czy pieniężne, przenoszenie aktywów, niepieniężne produkty lub usługi lub inny przedmiot lub usługa o wartości)

1.3.2 KOPIUJ

Kopiować wszelkie Treści związane z kolekcjonowaniem (inne niż tymczasowe kopie przechowywane w pamięci krótkoterminowej na urządzeniu użytkownika w celu wyświetlania lub wykonywania Treści związanych z kolekcjonowaniem na urządzeniu), przechowywać wszelkie Treści związane z kolekcjonowaniem na dowolnym urządzeniu lub komputerze należącym do użytkownika lub przez niego kontrolowanym, ani modyfikować ani tworzyć żadnych prac pochodnych związanych z Treścią Powiązaną.

1.3.3 PODLICENCJA

udzielać sublicencji na jakiekolwiek prawa licencyjne zawarte w niniejszym dokumencie.

1.3.4 INFORMACJA O ZNAKU TOWAROWYM

Usuń, usuń lub zakryj wszelkie uwagi dotyczące znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących własności intelektualnej w jakiejkolwiek Treści związanej z kolekcjonowaniem.

1.3.5 MOWA NIENAWIŚCI

korzystać z wszelkich praw licencyjnych zawartych w niniejszym dokumencie w celu tworzenia, popierania, wspierania, promowania lub akceptowania jakichkolwiek treści, materiałów lub wypowiedzi, które są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, obraźliwe, obraźliwe, nękające, agresywne, nienawistne, rasistowskie, dyskryminujące, podżegające lub w inny sposób budzące sprzeciw lub nieodpowiednie według uznania Dragonbane Creation.

1.3.6 INŻYNIERIA ODWROTNA

Inżynieria wsteczna, dekompilacja lub próba odkrycia kodu źródłowego jakiejkolwiek NFT lub Treści Pokrewnych, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo zezwala na to niezależnie od niniejszego zakazu lub korzystania z Treści związanych z kolekcjonowaniem w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, ani nie korzysta z jakiejkolwiek licencji praw zawartych w niniejszym dokumencie w sposób, który narusza obowiązujące prawo.

2. PRAWA WŁASNOŚCI


Właściciele praw zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w Treściach Powiązanych oraz wszelkie prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do Treści Powiązanych. Z wyjątkiem praw licencyjnych wyraźnie przyznanych w sekcjach 2 lub 3 powyżej, nie masz i nie będziesz mieć żadnych praw, tytułów ani udziałów w żadnej Powiązanej Treści. Nie ograniczając powyższego, Powiązane Treści mogą obejmować nazwy handlowe, marki, logo, znaki towarowe, nazwy, podobizny, obrazy lub inne cechy osobiste osób lub postaci („Wbudowane IP”). Korzystanie z takiej Wbudowanej własności intelektualnej jest ograniczone do wykorzystania w związku z wykonywaniem praw licencyjnych na mocy niniejszych Warunków i podlega wszelkim ograniczeniom określonym w niniejszym dokumencie oraz wszelkim innym ograniczeniom, o których Dragonbane Creation może poinformować w przyszłości. Nie możesz używać takiego Wbudowanego adresu IP w związku z jakąkolwiek działalnością, produktem lub usługą ani w jakikolwiek sposób, który może sugerować poparcie jakiejkolwiek firmy, wiadomości, produktu lub usługi, lub który może spowodować zamieszanie lub osłabienie, rozmycie lub zniszczenie takich Wbudowany adres IP. Wszelkie użycie takiej Wbudowanej własności intelektualnej, w tym reputacja wygenerowana przez takie użycie, będzie działać na korzyść Dragonbane Creation i jej Podmiotów Stowarzyszonych. „Podmiot Stowarzyszony” Dragonbane Creation to każdy podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą Dragonbane Creation teraz lub w przyszłości, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów lub innych udziałów własnościowych jeśli jednostka lub zdolność kierowania zarządem lub polityką jednostki.

3. WŁASNOŚĆ ZMODYFIKOWANYCH TREŚCI


W przypadku dowolnego modyfikowalnego przedmiotu kolekcjonerskiego, użytkownik będzie właścicielem praw autorskich do wszelkich nowo stworzonych dzieł autorskich stworzonych przez niego w ramach dowolnej zmodyfikowanej treści, z zastrzeżeniem własności Właściciela praw do podstawowych treści powiązanych oraz wszelkich praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do nich. W zakresie, w jakim Zmodyfikowane Treści nadal zawierają lub zawierają jakiekolwiek Powiązane Treści lub w inny sposób są dziełem pochodnym jakiejkolwiek Powiązanej Treści, nie będziesz używać Zmodyfikowanych Treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach. Poza prawami autorskimi opisanymi w poprzednim zdaniu, Użytkownik nie będzie posiadał i nie będzie domagał się rejestracji ani uzyskania żadnego znaku towarowego ani innych praw intelektualnych lub praw własności do jakichkolwiek Treści Powiązanych lub Treści Zmodyfikowanych.

4. PRZYMIERZE


Rozumiesz, że Dragonbane Creation i ich Podmioty Stowarzyszone będą dalej modyfikować i rozwijać wszelkie Powiązane Treści i mogą tworzyć dzieła autorstwa podobne lub identyczne z Dziełami Zmodyfikowanymi stworzonymi przez Ciebie. W imieniu swoim i swoich spadkobierców, następców i cesjonariuszy, nieodwołalnie i wieczyście zobowiązujesz się nie wnosić ani nie dochodzić przed jakimkolwiek sądem lub innym trybunałem rządowym lub organem żadnego roszczenia, roszczenia wzajemnego, żądania, powództwa, pozwu lub innego postępowania zarzucającego lub dochodzącego bezpośrednie lub pośrednie naruszenie lub przywłaszczenie jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które możesz mieć w jakimkolwiek Zmodyfikowanym Dziele wobec (a) dowolnego dzieła Dragonbane, dowolnego Właściciela praw będącego osobą trzecią, dowolnego podmiotu stowarzyszonego z Dragonbane Creation lub dowolnego Właściciela praw będącego osobą trzecią lub ich odpowiednich udziałowców, dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, agentów, licencjobiorców, dystrybutorów, odsprzedawców lub partnerów biznesowych, (b) jakichkolwiek klientów któregokolwiek z powyższych lub (c) jakiegokolwiek następcy lub cesjonariusza któregokolwiek z powyższy.

5. ZAKAZ FRAKCJONALIZACJI


Użytkownik nie będzie tworzyć, sprzedawać, odsprzedawać ani podejmować prób tworzenia, sprzedawania ani odsprzedawać częściowych udziałów w NFT lub Kolekcjonerstwie, oddzielać, odłączać ani odłączać Treści związanych z Kolekcjonerstwem od NFT, z którym są one powiązane w celu utworzenia Kolekcjonerstwa cyfrowego, lub używać jakichkolwiek Treści związanych z kolekcjonowaniem lub Treści zmodyfikowanych w celu tworzenia, sprzedaży lub próby stworzenia lub sprzedaży dowolnego nowego tokena kryptograficznego.

6. PRZELEWY


W zakresie, w jakim nie zabraniają tego żadne inne warunki mające zastosowanie do określonej zawartości kolekcjonerskiej lub związanej z kolekcjonowaniem, można przenieść, sprzedać lub odsprzedać NFT stronie trzeciej, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:(a) taki transfer jest przeprowadzany za pośrednictwem rynku lub innej platformy, która kryptograficznie weryfikuje, czy jesteś faktycznym właścicielem odpowiedniego NFT.(b) taki transfer musi być zgodny z ( i ) wszelkimi obowiązującymi warunkami rynku lub innej platformy, na której odbywa się taka sprzedaż lub inny transfer oraz (ii) wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi regulacyjnymi i zasadami.(c) przed taką sprzedażą lub innym przeniesieniem musisz ( i ) przekazać potencjalnemu cesjonariuszowi pisemne powiadomienie, że korzystanie przez takiego cesjonariusza z praw licencyjnych zawartych jako część Kolekcji cyfrowej będzie uzależnione od wyrażenia przez cesjonariusza zgody na związanie się zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) zapewnić takiemu cesjonariuszowi możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami. oraz(d) po takim przeniesieniu, Twoje prawo do wyświetlania i wykonywania Powiązanych Treści oraz wszystkie inne prawa licencyjne wynikające z niniejszych Warunków oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie Licencje na Użytkowanie Komercyjne wygasną natychmiast (bez wymogu powiadomienia).

7. OPŁATA ZA PRZELEW


Po przeniesieniu dowolnego NFT, z uwzględnieniem przeniesienia praw licencyjnych określonych w niniejszych Warunkach, stałego hostingu wszelkich powiązanych treści i wszelkich innych usług związanych z przeniesieniem NFT i administrowaniem powiązanym cyfrowym przedmiotem kolekcjonerskim, zapłacisz (lub spowodowana do zapłaty) na rzecz Dragonbane Creation prowizję w wysokości obliczonej przez pomnożenie całkowitej kwoty zapłaconej przez nabywcę za NFT (bez jakichkolwiek potrąceń) przez procent obowiązujący dla NFT określony w samym NFT. Jeśli platforma lub usługa użyta do ułatwienia transferu przechwyci i zapłaci pełną kwotę opłaty za transfer bezpośrednio do Dragonbane Creation , nie będziesz mieć obowiązku uiszczania żadnych dodatkowych kwot. Zapłacisz wszelkie opłaty transakcyjne, opłaty za przelew płatności i podatki (inne niż podatki od dochodu netto Dragonbane Creation) związane z transferem i nie będziesz odliczać żadnych takich kwot od kwoty zapłaconej na rzecz Dragonbane Creation jako opłaty za transfer. Wszystkie kwoty należne na mocy niniejszej Umowy zostaną wypłacone w dolarach amerykańskich lub w kryptowalucie akceptowanej przez Dragonbane Creation i zostaną wpłacone na konto lub portfel cyfrowy wyznaczony przez Dragonbane Creation. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu uiszczenia opłaty transferowej lub miejsca wysłania płatności, skontaktuj się z Dragonbane Creation pod adresem https://www.dragonbanecreation.com/pl/contact

8. ZABEZPIECZENIA


Przedmiot Kolekcjonerski jest przeznaczony wyłącznie do przyjemności, użytkowania i konsumpcji konsumenta. Nie jest to „Papier wartościowy” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ani żadnej innej definicji jurysdykcji. Co więcej, posiadanie Dragonbane Creation NFT lub Treści Powiązanych z Kolekcjonerstwem nie daje Ci prawa do jakiejkolwiek części własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub zysków Dragonbane Creation lub jej Podmiotów Stowarzyszonych.

9. DODATKOWE KORZYŚCI.


Od czasu do czasu, według własnego uznania, Dragonbane Creation lub jej Podmioty stowarzyszone mogą udostępniać dodatkowe treści, przedmioty fizyczne lub inne korzyści posiadaczowi odpowiedniego NFT (dowolne z powyższych, „Dodatkowe korzyści”). Żadna firma Dragonbane Creation ani jej Podmioty Stowarzyszone nie mają obowiązku informowania Cię o jakiejkolwiek Dodatkowej korzyści ani dostarczania Ci takiej dodatkowej korzyści, a zatem nie powinieneś oczekiwać żadnych Dodatkowych korzyści przy nabywaniu NFT. Obowiązkiem użytkownika będzie informowanie się o dostępności jakiejkolwiek Dodatkowej korzyści i podjęcie niezbędnych kroków w celu ubiegania się o lub odebrania jakiejkolwiek Dodatkowej korzyści. Warunki mające zastosowanie do każdej Dodatkowej Korzyści zostaną określone w informacjach lub materiałach dostarczonych wraz z Dodatkową Korzyścią. Z wyjątkiem zakresu określonego w takich informacjach lub materiałach, które zastępują i regulują wszelkie sprzeczne lub niespójne postanowienia niniejszych Warunków, wszelkie cyfrowe dzieła autorstwa udostępnione przez Dragonbane Creation jako Dodatkowa korzyść będą objęte licencją na tych samych warunkach, które zostały określone w niniejszych Warunkach. za Treści pokrewne i będą w inny sposób traktowane jako Treści powiązane. Żaden fizyczny przedmiot dostarczony jako dodatkowa korzyść nie jest częścią treści kolekcjonerskich i, o ile nie przewidziano inaczej w odrębnych warunkach mających zastosowanie do dodatkowej korzyści, użytkownik nie będzie miał żadnych praw licencyjnych w ramach jakichkolwiek praw własności intelektualnej do lub do każdy taki fizyczny przedmiot. O ile nie uzgodniono inaczej zgodnie z wiążącą umową między Państwem a dostawcą Świadczenia Dodatkowego, każda Korzyść Dodatkowa może zostać zawieszona lub wypowiedziana w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi po przekazaniu przez Państwa stosownego NFT lub wypowiedzeniu jakiejkolwiek prawa licencyjne zgodnie z sekcją 19 niniejszych Warunków.

10. INFRASTRUKTURA I USŁUGI OSÓB TRZECICH


Dragonbane Creation nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, a ty niniejszym zrzekasz się i zrzekasz się wszelkich roszczeń wynikających z lub w związku z jakimkolwiek łańcuchem bloków lub powiązaną technologią, jakimkolwiek cyfrowym portfelem, technologią portfela, podobną technologią lub powiązaną usługą, przeniesieniem lub utratą jakiegokolwiek NFT lub niemożności wykazania własności lub kontroli nad jakimkolwiek NFT, jakimkolwiek rynkiem lub inną platformą do kupowania, sprzedawania lub przenoszenia jakiegokolwiek NFT innego niż Platforma, jakąkolwiek platformą lub usługą świadczoną przez jakąkolwiek stronę trzecią lub jakąkolwiek związaną z nimi technologią, jakąkolwiek Kolekcjonerską -Powiązane treści lub Korzyści dodatkowe dostarczone przez jakąkolwiek osobę trzecią lub jakiekolwiek warunki mające zastosowanie do dowolnej Korzyści Dodatkowej, dowolnego komputera, serwera, urządzenia sieciowego lub innego sprzętu lub dowolnego dostawcy usług internetowych lub innej usługi telekomunikacyjnej lub sprzętu lub jakiejkolwiek innej usługi, sprzęt, technologia lub infrastruktura sieciowa lub przesyłu danych, która nie jest własnością Dragonbane Creation i nie jest przez nią kontrolowana.

11. ODSZKODOWANIE


Zwolnisz od odpowiedzialności i zabezpieczysz Dragonbane Creation i jej podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, karami, grzywnami, podatkami, kosztami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi honorariami prawników i koszty sądowe) wynikające z lub w związku z naruszeniem niniejszych Warunków lub nieuprawnionym wykorzystaniem jakichkolwiek Treści związanych z kolekcjonowaniem, posiadaniem przez Użytkownika lub przeniesieniem jakiejkolwiek NFT lub wykonywaniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw licencyjnych wynikających z niniejszych Warunków.

12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI


Dragonbane Creation i ich podmioty stowarzyszone tworzą cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, transakcje NFT i powiązane treści, a także wszelkie dodatkowe korzyści, które mogą zapewnić, dostępne „TAK JAK JEST”, „GDZIE JEST” i wyraźnie zrzekają się wszelkich oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju , wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi wszelkie gwarancje dotyczące tytułu, nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu oraz wszelkie gwarancje wynikające z przebiegu działania, przebiegu transakcji lub użytkowania w handlu.

13. WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA


W żadnym wypadku Dragonbane Creation, ich właściciele lub ich odpowiedni Partnerzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub inne niebezpośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju lub za jakiekolwiek szczególne, karne lub podobne szkody.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Maksymalna łączna odpowiedzialność Dragonbane Creation jakiegokolwiek właściciela praw osób trzecich i ich odpowiednich Podmiotów stowarzyszonych za wszelkie szkody i przyczyny powództwa, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, wynosi 100 USD.

15. WYGAŚNIĘCIE PRAW LICENCYJNYCH


Oprócz wszelkich innych praw i środków prawnych, do których Dragonbane Creation może przysługiwać umowa, prawo lub zasada słuszności, w przypadku naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, Twoje prawo do wyświetlania i wykonywania Powiązanych Treści oraz wszelkich innych licencji prawa, które możesz mieć na mocy niniejszych Warunków, natychmiast wygasną bez wymogu powiadomienia. Po wygaśnięciu praw licencyjnych użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania z jakichkolwiek Treści związanych z kolekcjonowaniem. Dragonbane Creation może wyłączyć dowolną funkcjonalność w odniesieniu do Zawartości Powiązanej, której dotyczy problem, zabronić jakiejkolwiek platformie lub usłudze pobierania lub renderowania Zawartości związanej z kolekcjonowaniem w związku ze świadczonymi przez nie usługami oraz podjąć inne kroki w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu wykorzystaniu Zawartości związanej ze zbieraniem. Dragonbane Creation nie będzie mieć wobec ciebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za takie działania i nie będziesz ingerować ani starać się zapobiec takim działaniom.

16. WARUNKI DODATKOWE


Niniejsze Warunki uzupełniają wszelkie dodatkowe warunki we wszelkich informacjach lub materiałach dostarczonych z jakąkolwiek treścią związaną z kolekcjonowaniem lub dodatkową korzyścią („Warunki dodatkowe”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek Warunkami Dodatkowymi, Warunki Dodatkowe zastąpią i będą obowiązywać. Niniejsze Warunki i wszelkie Warunki Dodatkowe stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a Dragonbane Creation lub jakimkolwiek innym Właścicielem praw w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia pomiędzy Tobą a Dragonbane Creation dotyczące NFT , Treści kolekcjonerskie lub związane z kolekcjonowaniem.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA


Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, mającym zastosowanie do umów zawartych i wykonywanych w całości w tym zakresie, oraz bez względu na sprzeczne zasady prawa. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w dzielnicach Wrocławia w Polsce, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję takich sądów stanowych i federalnych oraz zrzeka się wszelkich zarzutów „forum non conveniens ”. Każda ze stron niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich praw do procesu przed ławą przysięgłych w jakiejkolwiek sprawie lub postępowaniu wszczętym przez lub przeciwko którejkolwiek ze stron w związku z niniejszymi warunkami.

18. RÓŻNE


Niniejsze Warunki nie tworzą i nie mogą być interpretowane jako tworzące jakiekolwiek partnerstwo, joint venture lub agencję pomiędzy tobą a Dragonbane Creation. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i w inny sposób uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień . Niezdolność Twórcy Dragonbane do domagania się lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub skorzystania z jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub zrzeczenie się w jakimkolwiek zakresie prawa Twórcy Dragonbane do dochodzenia lub polegania na wszelkich takich postanowieniach, prawach lub środkach zaradczych w tym lub w jakimkolwiek innym przypadku. raczej to samo będzie i pozostanie w pełnej mocy i skutku. Użytkownik nie może dokonywać cesji, przenosić ani w inny sposób rozporządzać niniejszymi Warunkami (w tym wszelkimi prawami lub zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych Warunków), a wszelkie rzekome cesja, przeniesienie lub inna dyspozycja będzie nieważna.