Regulamin

Regulamin

Co musisz zaakceptować, aby korzystać z platformy

Wprowadzanie


Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2022

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i definicje niniejszej Umowy

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach.

Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających .

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Thomas Mühlematter Dragonbane Creation, ul. Marsza. J. Piłsudskiego 74 lokal 320, 50-020 Wrocław.

Treść odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą zostać opublikowane, przesłane, połączone lub w inny sposób udostępnione przez Ciebie, niezależnie od formy tych treści.

Kraj odnosi się do: Polska

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które ma dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Informacja zwrotna oznacza informacje zwrotne, innowacje lub sugestie przesłane przez Ciebie dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszej Usługi.

Towar oznacza przedmioty oferowane do sprzedaży w Serwisie.

Zamówienia oznaczają żądanie przez Ciebie zakupu od nas Towarów.

Promocje odnoszą się do konkursów, loterii lub innych promocji oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Usługa dotyczy Serwisu.

Subskrypcje odnoszą się do usług lub dostępu do Usługi oferowanej Użytkownikowi na zasadzie subskrypcji przez Spółkę.

Bezpłatna wersja próbna odnosi się do ograniczonego czasu, który może być bezpłatny przy zakupie subskrypcji.

Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącej korzystania z Usługi.

Usługa mediów społecznościowych stron trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane w ramach Usługi.

Strona internetowa odnosi się do Dragonbane Creation, dostępnej pod adresem https://www.dragonbanecreation.com

Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Potwierdzenie

Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Serwisu.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Usługi, niezależnie od tego, czy zarejestrowali konto, czy nie.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się lub nie jesteś w stanie przestrzegać jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat i możesz zawrzeć prawnie wiążącą umowę. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi. Oświadczasz również, że dołożysz wszelkich starań, aby nie ułatwiać dostępu do tej witryny nikomu poniżej 18 roku życia i że nie ujawnisz żadnej jej zawartości nikomu poniżej 18 roku życia. Ponadto, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w swojej jurysdykcji, pomimo ukończenia 18 lat, nie możesz korzystać z żadnej z naszych usług.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.

Witryna może korzystać z usług stron trzecich w celu świadczenia niektórych lub wszystkich Usług. Usługi mogą być świadczone przy użyciu serwerów i innego sprzętu zlokalizowanego w dowolnym kraju, w tym w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej.

Członkostwo

Konto

Kiedy tworzysz u nas konto, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w Naszej Usłudze.

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy hasło dotyczy Naszej Usługi, czy usługi mediów społecznościowych innej firmy. Co więcej, oświadczasz, że podejmujesz najlepsze środki ostrożności, aby wybrać hasło, które nie jest łatwe do odgadnięcia dla atakujących lub zautomatyzowanego oprogramowania, i podjąć najlepsze środki ostrożności, aby je zabezpieczyć.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Zakończenie konta

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki. Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Twoje relacje z innymi użytkownikami platformy

Zgadzasz się działać w sposób cywilny i pełen szacunku wobec Firmy, jej właścicieli, pracowników i przedstawicieli. Ponadto Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowanie innych użytkowników lub osób trzecich wobec Ciebie.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwiązywanie wszelkich sporów, które możesz mieć z innymi użytkownikami Witryny. Firma i żaden z jej właścicieli, pracowników lub przedstawicieli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z takim sporem, niezależnie od tego, czy Firma pomoże Ci w tym sporze. Firma może, ale nie jest zobowiązana, udzielić Ci pomocy w tym zakresie i nie daje żadnej gwarancji co do wyniku ani zakresu wsparcia w tej sprawie.

W przypadku sporu z jednym lub kilkoma innymi użytkownikami Witryny zwalniasz Spółkę (i naszych właścicieli, pracowników i przedstawicieli) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru, znanych i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z takimi sporami.

Subskrypcja

Okres subskrypcji

Usługa lub niektóre jej części są dostępne wyłącznie w ramach płatnej Subskrypcji. Rachunki będą naliczane z góry cyklicznie i okresowo (na przykład codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok), w zależności od rodzaju planu subskrypcji, który wybierzesz przy zakupie Subskrypcji.

Pod koniec każdego okresu Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub Firma ją anuluje.

Anulowanie subskrypcji

Możesz anulować odnowienie Subskrypcji za pośrednictwem strony ustawień Konta lub kontaktując się z Firmą. Nie otrzymasz zwrotu opłat, które już uiściłeś za bieżący okres Subskrypcji i będziesz mieć dostęp do Usługi do końca bieżącego okresu Subskrypcji.

Bezpłatna wersja próbna

Firma może, według własnego uznania, oferować subskrypcję z bezpłatnym okresem próbnym przez ograniczony czas.

W celu zarejestrowania się w bezpłatnej wersji próbnej może być konieczne wprowadzenie informacji rozliczeniowych. Jeśli podasz swoje informacje rozliczeniowe podczas rejestracji w bezpłatnej wersji próbnej, firma nie zostanie obciążona przez Firmę do czasu wygaśnięcia bezpłatnego okresu próbnego. W ostatnim dniu bezpłatnego okresu próbnego, o ile nie anulujesz Subskrypcji, zostaniesz automatycznie obciążony odpowiednimi opłatami Subskrypcyjnymi za wybrany rodzaj Subskrypcji.

Firma zastrzega sobie prawo do (i) zmiany warunków oferty bezpłatnego okresu próbnego lub (ii) anulowania takiej oferty bezpłatnego okresu próbnego w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Oferta próbna nie daje żadnej gwarancji dostępności Usługi lub dostępu do jakiejkolwiek części Serwisu. Nie daje też żadnych roszczeń do Usługi ani jej warunków.

Dane do faktury

Przekażesz Firmie dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o prawidłowej metodzie płatności.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu automatyczne naliczanie opłat nie nastąpi, Spółka może wypowiedzieć Usługę bez uprzedniego wypowiedzenia do czasu otrzymania pełnej płatności.

Zmiany opłat

Spółka, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może modyfikować opłaty za subskrypcję. Każda zmiana opłaty za subskrypcję wejdzie w życie z końcem bieżącego okresu subskrypcji.

Firma powiadomi Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach opłat za subskrypcję, aby dać Ci możliwość wypowiedzenia subskrypcji, zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty za subskrypcję oznacza zgodę na zapłacenie zmienionej kwoty opłaty za subskrypcję.

Zwroty za subskrypcję

O ile nie jest to wymagane przez prawo, uiszczone opłaty za subskrypcję nie podlegają zwrotowi. Niektóre wnioski o zwrot środków za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez Firmę indywidualnie dla każdego przypadku i przyznawane według wyłącznego uznania Firmy.

Zadowolony

Twoje prawo do publikowania treści

Nasza usługa umożliwia publikowanie Treści. Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Serwisie, w tym za ich legalność, wiarygodność i stosowność.

Zamieszczając Treść w Usłudze, Użytkownik udziela nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, powielania i rozpowszechniania takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania Twojej Treści innym użytkownikom Usługi, którzy mogą również korzystać z Twoich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do jej używania i przyznania nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) publikowania Treści Użytkownika na lub za pośrednictwem Serwisu nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw wynikających z umów ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Kopie zapasowe treści

Chociaż wykonywane są regularne kopie zapasowe Treści, Firma nie gwarantuje, że nie nastąpi utrata ani uszkodzenie danych.

Uszkodzone lub nieprawidłowe punkty kopii zapasowej mogą być spowodowane m.in. Treścią uszkodzoną przed utworzeniem kopii zapasowej lub zmianami w czasie wykonywania kopii zapasowej.

Firma zapewni wsparcie i spróbuje rozwiązać wszelkie znane lub wykryte problemy, które mogą mieć wpływ na tworzenie kopii zapasowych Treści. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Treści lub niepowodzeniem w pomyślnym przywróceniu Treści do stanu zdatnego do użytku.

Zgadzasz się utrzymywać kompletną i dokładną kopię dowolnej Treści w lokalizacji niezależnej od Usługi.

Ograniczenia dotyczące treści

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników Serwisu. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści i wszelkie działania wykonywane na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy zostały one wykonane przez Ciebie, czy jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z Twojego konta.

Nie możesz przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, mające na celu obrzydzenie, grożenie, zniesławienie, zniesławienie, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw. Przykłady takich kontrowersyjnych Treści obejmują między innymi:

 • Nielegalna lub promująca bezprawną działalność.
 • Treści zniesławiające, dyskryminujące lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego/etnicznego lub innych grup docelowych.
 • Spam, generowany komputerowo lub losowo, stanowiący nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, listy łańcuszkowe, wszelkie inne formy nieautoryzowanego nagabywania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu.
 • Zawieranie lub instalowanie jakichkolwiek wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich lub innych treści, które mają na celu zakłócanie, uszkadzanie lub ograniczanie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkadzanie lub uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacje o osobie trzeciej.
 • Naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Spółkę i jej pracowników lub przedstawicieli.
 • Naruszenie prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Fałszywe informacje i funkcje.

Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do ustalenia, według własnego uznania, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszymi Warunkami, odrzucenia lub usunięcia tej Treści. Firma ponadto zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu dowolnej Treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Usługi, jeśli opublikujesz takie kontrowersyjne Treści. Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez użytkowników i/lub osoby trzecie w Usłudze, zgadzasz się korzystać z Usługi na własne ryzyko. Rozumiesz, że korzystając z Usługi, możesz być narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

Analiza treści i uczenie maszynowe

Firma zastrzega sobie prawo do analizowania dowolnych treści Użytkownika za pomocą dowolnych narzędzi do uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i narzędzi analitycznych w celu ulepszenia i rozszerzenia swoich Usług na użytkowników.

Dobra

Składając Zamówienie na Towary za pośrednictwem Usługi, Użytkownik gwarantuje, że posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

Dobre zamówienia

Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Towary dostępne w Usłudze, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego Zamówienia, w tym między innymi Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, daty ważności Twoja karta kredytowa, Twój adres rozliczeniowy i Twoje informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym Zamówieniem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazania tych informacji podmiotom trzecim obsługującym płatności w celu ułatwienia realizacji Twojego Zamówienia.

Anulowanie zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi:

 • Dostępność towarów
 • Błędy w opisie lub cenach Towarów
 • Błędy w Twoim zamówieniu

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego Zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa, włamania lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Polityka cenowa

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać zmienione przez Firmę po zaakceptowaniu Zamówienia w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia wpływającego na dostawę spowodowanego działaniami rządowymi, zmianami ceł, zwiększonymi opłatami za wysyłkę, wyższymi kosztami wymiany walut oraz wszelkimi innymi sprawami poza kontrolą Firmy . W takim przypadku masz prawo anulować swoje zamówienie.

Płatności

Wszystkie zakupione Towary podlegają jednorazowej płatności. Płatności można dokonać za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak Visa, MasterCard lub metody płatności online (na przykład PayPal).

Karty płatnicze (kredytowe lub debetowe) podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie Twojego zamówienia.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę Towarów w Serwisie. Towary dostępne w naszej Usłudze mogą być błędnie wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne, a my możemy doświadczyć opóźnień w aktualizowaniu informacji dotyczących naszych Towarów w Usłudze oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Awans

Wszelkie Promocje udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków.

Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Przepisy krajowe

Rozstrzyganie sporów dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Postanowienia rządu federalnego Stanów Zjednoczonych dotyczące końcowego zastosowania

Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, nasza Usługa jest „Przedmiotem komercyjnym”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 CFR §2.101.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami w Stanach Zjednoczonych.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z naszych Usług może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym momencie po tym terminie, ani też zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się. wszelkich kolejnych naruszeń.

Siła wyższa

Ani Spółka, ani Ty nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania wynikające z działań lub zdarzeń pozostających poza ich uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, pandemii, epidemii, przepięcia lub awarii zasilania, wody, wojny , rewolucja, zamieszki społeczne lub akty władz cywilnych lub wojskowych lub wrogów publicznych: wszelkie prawa, nakazy, przepisy, rozporządzenia lub wymagania jakiegokolwiek rządu lub organu prawnego lub dowolnego przedstawiciela takiego rządu lub organu prawnego; lub niepokojów pracowniczych, w tym między innymi strajków, spowolnień, pikiet lub bojkotów; brak możliwości zabezpieczenia surowców, obiektów transportowych, braki paliw lub energii, działania lub zaniechania innych powszechnych przewoźników.

Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Skargi i spory

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spór dotyczący Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Odszkodowanie

Wynagrodzisz Firmę i jej podmioty stowarzyszone, właściciela, pracowników, przedstawicieli i innych użytkowników, jeśli naruszysz jakiekolwiek zobowiązania, oświadczenia lub gwarancje zawarte w niniejszej umowie lub jeśli Twoje treści naruszają lub naruszają prawa Firmy lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Polityka praw autorskich

Naruszenie własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest odpowiadanie na wszelkie roszczenia, że ​​Treści publikowane w Usłudze naruszają prawa autorskie lub inne naruszenie własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Usługi, musisz przesłać swoje zawiadomienie na piśmie do wiadomości naszego agenta ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] i dołącz do powiadomienia szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za fałszywe oświadczenie, że jakakolwiek Treść narusza Twoje prawa autorskie.

Powiadomienie DMCA i procedura DMCA dotycząca roszczeń

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi ds. praw autorskich na piśmie następujące informacje (więcej szczegółów znajdziesz w 17 USC 512(c)(3)):

 • Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim, lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim.
 • Identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa.
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Oświadczenie Użytkownika, że ​​wierzysz w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
 • Oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty fizycznej na adres Spółki, o którym mowa powyżej. Po otrzymaniu zawiadomienia Firma podejmie wszelkie działania, według własnego uznania, jakie uzna za stosowne, w tym usunięcie zakwestionowanej treści z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie dowolnego postanowienia niniejszych Warunków i wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe są ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, w przypadku przerwy w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania i/lub sprzętu strony trzeciej używanego z Usługą lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w ramach działania umownego, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Usługi lub zawartość Serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usunięć lub modyfikacji treści w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI ZEWNĘTRZNE

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Firmę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych witrynach internetowych.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY I POMINIĘCIA

Informacje podawane przez Serwis służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących Cię kwestii. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Usługi jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DOZWOLONEGO UŻYTKU

Firma może używać materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zawsze były wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do ​​krytyki, komentowania, przekazywania wiadomości, nauczania, stypendiów lub badań.

Firma uważa, że ​​stanowi to „dozwolony użytek” z wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, jak przewidziano w sekcji 107 prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chcesz wykorzystać materiał chroniony prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

POGLĄDY WYRAŻONE ZASTRZEŻENIE

Usługa może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienie lub spory, które wynikają z czegoś, co zostało napisane w komentarzu lub są bezpośrednim skutkiem czegoś, co zostało napisane w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komentarz publikowany przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w Usłudze są udostępniane przy założeniu, że Spółka nie jest w niniejszym dokumencie zaangażowana w świadczenie usług i porad prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych usług. Jako taki, nie powinien być używany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub użytkowaniem lub niemożnością dostępu lub korzystania z Usługi.

OŚWIADCZENIE „UŻYWAJ NA WŁASNE RYZYKO”

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Serwis ani za jakiekolwiek szkody wynikowe, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z serwisu i Usługi oraz zlikwiduj swoje konto, jeśli je posiadasz.

Odpowiedź zwrotna użytkownika

Przekazujesz wszelkie prawa, tytuły i interesy do wszelkich informacji zwrotnych, które przekazujesz Firmie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu taka cesja jest nieskuteczna, zgadzasz się przyznać Spółce niewyłączne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat, ogólnoświatowe prawo i licencję na używanie, powielanie, ujawnianie, udzielanie sublicencji, rozpowszechnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie takich opinii bez ograniczenie.

Kontakt i pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami, odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: https://www.dragonbanecreation.com/en/contact